igbt模块s系列、p系列型号废止指南-爱游戏app官网入口

igbt模块s系列、p系列型号废止指南
更新时间:2014-03-10

此处登载停产信息 igbt模块:s系列、p系列型号废止(停止生产)指南

停产对象产品

 • igbt模块:s系列、p系列
 • r-ipm的一部分(小容量额定产品)

请参照下述对象型号列表。

日程

 • 2014年6月末   : 对象产品接受订购截止
 • 2014年7月-12月 : 完成订购产品的生产、交货
 • 2015年3月末   : 停止生产对象产品

对象型号列表

带*的型号是可兼容封装的产品

芯片系列 机型 停产对象型号 替代型号推荐
p系列 1in1 1mbi400p-140  
1mbi600px-120 1mbi600v-120-50 
1mbi600px-140  
2in1 2mbi50p-140 2mbi75va-170-50 
2mbi50p-140-50
2mbi75p-140
2mbi75p-140-50
2mbi75pb-140
2mbi100p-140 2mbi100va-170-50 
2mbi100pc-140
2mbi100pc-140-50
2mbi150p-140 2mbi150vh-170-50 
2mbi150pc-140
2mbi150pc-140-50
2mbi200pb-140 2mbi200vh-170-50 
2mbi200pb-140-50
2mbi300p-140 2mbi300vh-170-50
s系列 1in1 1mbi200s-120 1mbi400v-120-50* 
1mbi300s-120
1mbi400s-120
1mbi600s-120 1mbi600v-120-50
2in1 2mbi75s-120 2mbi75va-120-50* 
2mbi75s-120-50
2mbi100s-120 2mbi100va-120-50 
2mbi100s-120-50
2mbi100sc-120
2mbi100sc-120-50
2mbi150s-120 2mbi150vb-120-50 
2mbi150s-120-50
2mbi150sc-120 2mbi150vb-120-50* 
2mbi150sc-120-50
2mbi200s-120 2mbi200vb-120-50 
2mbi200s-120-50
2mbi200sb-120
2mbi200sb-120-50
2mbi300s-060 2mbi300vb-060-50* 
2mbi300s-060-50
2mbi300s-120 2mbi300ve-120-50*
6in1 6mbi10s-120-50 6mbi50va-120-50*  
6mbi15s-120
6mbi15s-120-50
6mbi25s-120
6mbi25s-120-50
6mbi35s-120-50
6mbi35sa-140
6mbi35sa-140-50
6mbi50s-120 6mbi50va-120-50* 
6mbi50s-120-50
6mbi75s-060-50 6mbi75va-060-50
6mbi75s-120 6mbi75va-120-50 
6mbi75s-120-50
6mbi75s-140-50
6mbi100s-060-50 6mbi100va-060-50
6mbi100s-120-50 6mbi100vb-120-50*
6mbi100s-140-50
ep 7mbr10sa120 7mbr25va120-50* 
7mbr10sa120-50
7mbr10sa140-50
7mbr15sa120-50 7mbr25va120-50*
7mbr15sa140-50
7mbr20sa060-50 7mbr50va060-50*
7mbr25sa120-50 7mbr25va120-50*
7mbr25sa140-50
7mbr30sa060 7mbr50va060-50* 
7mbr30sa060-50
7mbr35sb120-50 7mbr35vb120-50*
7mbr35sb140-50
7mbr50sa060-50 7mbr50va060-50*
7mbr50sb060-50 7mbr50va060-50
7mbr50sb120-50 7mbr50vb120-50*
7mbr50sb140-50
7mbr75sb060-50 7mbr75vb060-50*
7mbr100sb060-50 7mbr100vb060-50*
r-ipm 6mbp15rh060 6mbp20vaa060-50 
6mbp15rh060-50
6mbp20rh060
6mbp20rh060-50
6mbp20ry060
6mbp30rh060 6mbp30vaa060-50 
6mbp30rh060-50
6mbp30ry060
 


innovating energy technology
爱游戏app官网入口 copyright© 2011fuji electric (china) co., ltd. all rights reserved.
网站地图